Beckholmssundet - Djurgårdssidan Stockholm

Upprustning

Plats: området längs Beckholmssundet från Lilla Allmänna Gränd till Beckholmsvägen
Ansvarig ark: Ylva Sohlman
Byggherre: Kungliga Djurgårdens Förvaltning (Stockholms Stadsbyggnadskontor)
Tidpunkt: hösten 2006

Kajkonsult: Håkan Ehnström

Upprustning och nybyggnad för "Nya djurgårdsvarvet" och promenaden fram till Gröna Lund. Parallellt uppdrag inom ramen för detaljplanearbete.

Uppdragets syfte var att ge underlag dels för kajens läge som påverkar ansökan om vattendom för spont som skall hindra läckage av markföroreningar,
dels för ett gestaltningsprogram för de byggnader som skall höra till detaljplanen för Nya Djurgårdsvarvet.

Målet är att lyfta området till att bli en attraktiv miljö på Södra Djurgården med ett intressant träbåtsvarv öppet för allmänheten och en ny platsbildning vid Lilla Allmänna Gränd som är en målpunkt för ett nytt huvudgångstråk från Galärparken till varvsmiljöerna vid Beckholmssundet.

Uppdraget omfattade förutom utformning av utemiljö i samarbete med kajkonsult även förslag till nybyggnad av en båthall om c:a 900 kvm och ett klubbhus om c:a 600 kvm i skala 1:200.